กองการศึกษา


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: กองการศึกษา

กองการศึกษา


ว่าง
ผอ.กองการศึกษาฯ


นางฤทัย มีทิพย์
ครู คศ.2


นายธีระยุทร ศรีกกโพธิ์
ครู คศ.2


นางเพ็ญยุภา ประทุมชาติ
ครู คศ.2


นางสาวสมบูรณ์ เนาวงค์
ครู คศ.2


นายเดชา แสงใหม่
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


น.ส.สมบูรณ์ ปัสสาจันทร์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางฐิตาพร บิลพัสด์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


น.ส.พรชนก ล้ำเลิศ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนิชชนันท์ สว่างชุม
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก