กองคลัง


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


ว่าง
ผอ.กองคลัง


นางบัวพิศ คำแดงไสย์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน


ว่าง
นักวิชาการพัสดุ


นายธีระเดช เหมือนสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางอัญชลี ธนาสัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวธิวา คำโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


น.ส.นันทรัตน์ เบ้าทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็ยรายได้


นายศุภชัย พฤกษาสิธิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวกัญญารัตน์ สุระเพ็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักการคลัง