หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


ว่าง
ปลัด อบต.กกโพธิ์


นางสาวเสาร์วรี วะลัยใจ
รองปลัด อบต.กกโพธิ์ รักษาการปลัด


นายศิริมงคล สมเพชร
หัวหน้าสำนักปลัด


ว่าง
ผอ.กองคลัง


นายภูมินทร์ จันทรัตน์
ผอ.กองช่าง


ว่าง
ผอ.กองการศึกษา


นางสาวนัยนา แสงจันดา
ผอ.กองสวัสดิการสังคม