ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. สภาพทั่วไป   
1.1 ที่ตั้ง
               ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอหนองพอก ที่ตั้ง สำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ตั้งอยู่บ้านบะยาว หมู่ 2 ระยะทางห่างจากที่ตั้งที่ว่าการอำเภอหนองพอก ประมาณ 12 กิโลเมตร
      ทิศเหนือ                   ติดกับ     ตำบลชุมพร                     อำเภอเมยวดี            จังหวัดร้อยเอ็ด
      ทิศใต้                        ติดกับ    ตำบลหนองขุ่นใหญ่         อำเภอหนองพอก     จังหวัดร้อยเอ็ด
      ทิศตะวันออก           ติดกับ     ตำบลหนองพอก              อำเภอหนองพอก      จังหวัดร้อยเอ็ด
      ทิศตะวันตก              ติดกับ    ตำบลวังสามัคคี                อำเภอโพนทอง         จังหวัดร้อยเอ็ด

1.2 พื้นที่
              องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์มีพื้นที่ ถือครองทั้งหมดครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ 34,367 ไร่ หรือประมาณ 89 ตารางกิโลเมตร

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
              พื้นที่โดยทั่วไป มีพื้นที่เป็นที่ราบและที่ดอนสลับกัน ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย มีคลองน้ำตามธรรมชาติไหลผ่านหลายสาย ที่สำคัญได้แก่ ลำห้วยทราย ลำห้วยนา และลำห้วยไผ่ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เหมาะแก่การทำการอาชีพการเกษตร การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

1.4  จำนวนประชากร
     หมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ     จำนวน     12                  หมู่บ้าน
     จำนวนหลังคาเรือน                       จำนวน     1,723            หลังคาเรือน
     จำนวนประชากร                           จำนวน     6,446             คน
      มีความหนาแน่นเฉลี่ย                   จำนวน      3.7                 คน/หลังคาเรือน
     จำนวนประชากรผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพแล้ว
      ช่วงอายุ  60-69 ปี                          จำนวน     484                 คน
      ช่วงอายุ  70-79 ปี                          จำนวน     206                 คน
      ช่วงอายุ  80-89 ปี                          จำนวน      89                  คน
      ช่วงอายุ  90 ขึ้นไป                        จำนวน       9                   คน

1.5 ข้อมูลสำคัญจาการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
ฐานข้อมูลประชากรจำนวน 12 หมู่บ้าน โดยแบ่งประชากรตามข้อมูลที่อยู่อาศัยจริงขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์จาการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ณ เดือน เมษายน  พ.ศ. 2559
      ครัวเรือนทั้งหมด                      จำนวน         1,668     หลังคาเรือน
      จำนวนประชากร                       จำนวน          6,407     คน
จำนวนครัวเรือนที่รายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 30,000 บาท ต่อปี   จำนวน    19      ครัวเรือน

1.6 ฐานข้อมูลประชากรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร์
 

หมู่บ้าน ผู้นำชุมชน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร รวม
ชาย หญิง
หมู่ 1 บ้านคำโพนสูง นายสมเกียรติ ขาวสะอาด 267 528 482 1,010
หมู่ 2 บ้านบะยาว นายสุวรรณ ลาละคร 141 246 194 440
หมู่ 3 บ้านกุดเต่า นายธงชัย ประทุมชาติ 123 243 245 488
หมู่ 4 บ้านวังใหญ่ นายสมยศ มีหนองใหญ่ 112 192 191 383
หมู่ 5 บ้านบุ่งโง้ง นายมิตรชัย พันธุ์สีมา 103 227 200 427
หมู่ 6 บ้านหนองหว้า นายสมศักดิ์ สระสุศรี 195 399 401 800
หมู่ 7 บ้านหนองบัว นายไพรวัล แสงปาก 144 242 238 480
หมู่ 8 บ้านหนองผักแว่น นายคงศาล ลาดหนองขุ่น 133 261 224 485
หมู่ 9 บ้านโพนวิลัย นายธงชัย บุญไชยา 167 307 318 625
หมู่ 10 บ้านโชคอำนวย นายทองสา บุญพินิจ 127 212 269 481
หมู่ 11 บ้านกุดทรายดี นายภูมี บุญพรมรินทร์ 109 217 219 436
หมู่ 12 บ้านวังใหม่ นายสกล คาราวะ 102 205 186 391
รวม 1,723 3,279 3,167 6,446


 

วันที่ : 26 มกราคม 60   View : 284