ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 1 ต.ค. 64 16
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 16 ก.ย. 64 14
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด การจัดซื้อที่ดินมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 27 ส.ค. 64 29
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลังปรัชญาเศรษกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 23 ส.ค. 64 27
ประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 19 ส.ค. 64 26
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่๓) 5 ก.ค. 64 35
ประกาศเจตนารมย์ อบต.กกโพธิ์ 19 มี.ค. 64 77
แผนดำเนินงานงานสวัสดิการสังคม 19 มี.ค. 64 67
แผนที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 30 ธ.ค. 63 37
รายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 30 พ.ย. 63 15
ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563 11 พ.ย. 63 12
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2563 30 ก.ย. 63 18
มาตรฐานคุณธรรมและจริยะธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.กกโพธิ์ 23 ก.ค. 63 128
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินันคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 23 ก.ค. 63 112
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 23 ก.ค. 63 126
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง หน้า2 23 ก.ค. 63 107
แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ 23 ก.ค. 63 96
แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ หน้า2 23 ก.ค. 63 80
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ 23 ก.ค. 63 72
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 23 ก.ค. 63 65
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วม 23 ก.ค. 63 64
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 23 ก.ค. 63 66
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง หน้า2 23 ก.ค. 63 63
มาตรการป้องกันการรับสินบนองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ 23 ก.ค. 63 75
มาตรการป้องกันการรับสินบนองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ หน้า2 23 ก.ค. 63 66
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบ 23 ก.ค. 63 67
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 23 ก.ค. 63 70
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ หน้า2 23 ก.ค. 63 63
แผนผังกระบวนการจัดการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 23 ก.ค. 63 74
แต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่งวนตำบลกกโพธิ์ 23 ก.ค. 63 72