ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่องการคัดเลือกบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 25 ก.ค. 65 6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ 20 ก.ค. 65 5
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 18 ก.ค. 65 4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง ขยายการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕ 27 มิ.ย. 65 14
โครงการจัดเก็บที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (นอกสถานที่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กองคลัง (งานพํฒนาและจัดเก็บรายได้) องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 7 เม.ย. 65 55
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธฺ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง 25 มี.ค. 65 62
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการในขั้นตอนการทำแบบสำรวจ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในก่ีดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบแระมาณ ๒๕๖๕ 7 มี.ค. 65 68
รายงานแสดงผลกาารดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 14 ก.พ. 65 82
ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 14 ก.พ. 65 74
ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 9 ก.พ. 65 70
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ๒๕๖๔ 31 ม.ค. 65 89
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๕ 13 ม.ค. 65 88
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯเพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา 22 ธ.ค. 64 100
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ 16 ธ.ค. 64 96
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์ 17 พ.ย. 64 112
ประชาสัมพัรธ์ Line Official Teen Club กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 10 พ.ย. 64 110
สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตอนที่ 1 4 พ.ย. 64 105
สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตอนที่ 2 4 พ.ย. 64 103
สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตอนที่ 3 4 พ.ย. 64 100
สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตอนที่ 4 4 พ.ย. 64 88
สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตอนที่ 5 4 พ.ย. 64 66
สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตอนที่ 6 4 พ.ย. 64 56
สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตอนที่ 7 4 พ.ย. 64 45
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 27 ต.ค. 64 59
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 1 ต.ค. 64 168
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม 30 ก.ย. 64 48
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 16 ก.ย. 64 126
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด การจัดซื้อที่ดินมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 27 ส.ค. 64 160
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลังปรัชญาเศรษกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 23 ส.ค. 64 117
ประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 19 ส.ค. 64 122