องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 45210 โทร 043-501647 และ 043-501648

ผู้บริหาร สมาชิกสภา​​ 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000005
วันนี้ 000002
วานนี้ 000006
เดือนนี้ 000106
เดือนก่อน 000270
ปีนี้ 003139
ปีก่อน 003901
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่องการคัดเลือกบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - 25 ก.ค. 65(ดู 6) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ - 20 ก.ค. 65(ดู 5) 
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - 18 ก.ค. 65(ดู 4) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง ขยายการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕ - 27 มิ.ย. 65(ดู 14) 
  โครงการจัดเก็บที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (นอกสถานที่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กองคลัง (งานพํฒนาและจัดเก็บรายได้) องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด - 7 เม.ย. 65(ดู 55) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธฺ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง - 25 มี.ค. 65(ดู 62) 
  ประชาสัมพันธ์การดำเนินการในขั้นตอนการทำแบบสำรวจ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในก่ีดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบแระมาณ ๒๕๖๕ - 7 มี.ค. 65(ดู 68) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง จัดจ้างโครงการซ่อมแซมผนังฝาย มข.ห้วยนาบ้านกุดทรายดี - 25 มี.ค. 65(ดู 42) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง จัดจ้างโครงการถนนลูกรังภายในตำบลจำนวน 1 โครงการรวม 8 จุดบ้านหนองผักแว่นหมู่ที่ 8 - 25 มี.ค. 65(ดู 41) 
  ประกาศ์องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 โครงการ - 25 มี.ค. 65(ดู 50) 
  ประกาศองค์ารบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง จัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจำนวน 1 โครงการ และโครงการซ่อมแซมท้อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังใหญ่หมู่ที่ 4 - 25 มี.ค. 65(ดู 36) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมซ่อมแซ่มผิวจราจรลูกรังบ้านโพนวิลัยหมู่ที่ 9 - 25 มี.ค. 65(ดู 51) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง จัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านกุดทรายดีหมู่ที่ 11 - 25 มี.ค. 65(ดู 45) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่องประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง - 25 มี.ค. 65(ดู 50) 

ภาพกิจกรรม

บุญบั้งไฟ ตำบลกกโพธฺ์ บ้านหนองหว้าโชคอำนวย 2565 (ดู 18)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ออกตรวจด่านชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลกกโพธิ์ (ดู 49)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

โรคฝีดาษลิง หรือ MONKEYPOX (ดู 11)

ข้อปฏิบัติผู้ป่วยโควิดเมื่อแยกกักตัวที่บ้าน (ดู 147)

ดาวน์โหลดใหม่

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ : [5 ส.ค. 65]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ : [4 ส.ค. 65]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ : [3 ส.ค. 65]
  รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน : [12 เม.ย. 65]
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม : [12 เม.ย. 65]
  สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2563-2565 : [11 เม.ย. 65]
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน(ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ : [5 เม.ย. 65]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ : [1 เม.ย. 65]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ : [1 เม.ย. 65]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร