แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 4

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
ข้อบัญญติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   1 ต.ค. 64 17
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 64   8 เม.ย. 64 27
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 64   8 เม.ย. 64 25