การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ออนไลน์ : 4

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร วันที่ โหลด
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การบริหาร ส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   13 ส.ค. 63 4
โครงการ อบต.เคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน และร่วมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อแก้ไข/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65   1 ก.ค. 63 3
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด   11 ม.ค. 63 4
โครงการจัดงานประเภณีรอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   11 พ.ย. 62 4
โครงการจัดงานประเพณีทอดเที่ยนพรรษา องค์การบริหาราส่วนตำบลกกโพธ์ ตำบลกกโพธ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   17 ต.ค. 61 4
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต่อต้านยาเสพติด กกโพธิ์เกมส์ ครั้งที่ ๑๖ องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเฮ็ด   24 มี.ค. 61 4