หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 9

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมาตรการดำเนินการทางวินัย   1 มี.ค. 65 23
การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชกาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   21 ก.พ. 65 32
มาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   21 ก.พ. 65 34
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์   21 ก.พ. 65 35
มาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย   21 ก.พ. 65 32
มาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน   21 ก.พ. 65 35
มาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน   21 ก.พ. 65 34
มาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกการประเมินผลการปฏิบัติงาน   21 ก.พ. 65 34
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   21 ก.พ. 65 27
แผนพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์   27 ส.ค. 64 85