E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 6

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างเหมาซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลาง (เปลี่ยนยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (พช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 65
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 65
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 65
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 65
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำโพนสูง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 65
ซื้อวัสดุโครงการขับเคลื่อนการคัดเเยกขยะครัวเรือนเเละทำถังขยะเปียกอินทรีย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 65
ซื้อวัสดุตามโครงการขับเคลื่อนการคัดเเยกขยะครัวเรือนเเละทำถังขยะเปียกอินทรีย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 65
ซื้อวัสดุโครงการขับเคลื่อนการคัดเเยกขยะครัวเรือนเเละทำถังขยะเปียกอินทรีย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 65
ซื้อวัสดุโครงการขับเคลื่อนการคัดเเยกขยะครัวเรือนเเละทำถังขยะเปียกอินทรีย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 65
จ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 65
จ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ค. 65
จ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 65
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 65
ซื้อวัสดุคลอรีนและสารสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 65
จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 65
จ้างจ้างเหมาตกแต่งขบวนรถและค่าแต่งตัวขบวนฟ้อนรำตามโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 65
จ้างเครื่องเสียงพร้อมเวที โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมผนังฝาย มข.ห้วยไผ่ บ้านบะยาว หมู่ที่ ๒ ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ค. 65
ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ค. 65
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน ๓ โครงการ บ้านคำโพนสูง หมู่ที่ ๑ (ช่วงบ้านนางหนูเรียน คำเฮียง-บ้านนางยุพิน เมคคลี), (ช่วงบ้านนางหนูเรียน คำเฮียง-บ้านนางยุพิน เมคคลี), (ช่วงนานายขวัญไท วิเศษอุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 65
จ้างเหมาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ช่วงนานายอุดม วันทอง-นานายบุปผา ศรีสุข) บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๗ ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 65
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ช่วงนานายทองพุธ บุญจรัส-นานายทองเหรียญ แก้วปากเปาะ) บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๖ และโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (จากสามแยกนานางอริญา บุตรพรม-นานายเสริม แสวงศรี) บ้านโชคอำนวย หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 65
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ช่วงไร่นายอาถรรพ์ วิลัยคาร-นานายสาคร) บ้านบะยาว หมู่ที่ ๒ ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 65
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ช่วงไร่นางสรวงสุดา หนองขุ่นสาร) บ้านโพนวิลัย หมู่ที่ ๙ ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 65
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ช่วงไร่นางชนากานต์ แสงจันสี พรหมวิจิตร-แยกถนนคอนกรีต) บ้านบุ่งโง้ง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เม.ย. 65
ซื้ออาหารเสริมนม (ชนิดกล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 65
ซื้อซัมเมอร์ส 1.5 แรงม้า และชุดไดโว่ 1.5 แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 65
ซื้อซัมเมอร์สเซิบิ้ลปั้ม ขนาด 2 แรง 16 ใบบัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุน้ำยาเคมี น้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มี.ค. 65
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบล บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ ๘ ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๘ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มี.ค. 65
ซื้อซัมเมอร์สซิเบิ้มปั้มและปั้มน้ำจุ่มเอนกประสงค์ (ไดร์โว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มี.ค. 65
จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง (ช่วงนานางวิบูลย์เพ็ญ พรหรมวิจิตร- แยกถนนคอนกรีต) บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มี.ค. 65
จ้างเหมาปรับปรุงขุดร่องน้ำสาธารณะ จำนวน ๑ โครงการ บ้านวังใหม่ หมู่ที่๑๒ ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด (จุดที่นายจำรัส วรรณพฤคษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มี.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมสะพานไม้กุดมะทอ บ้านโชคอำนวย หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มี.ค. 65
ซื้อซัมเมอร์สซิเบิ้มปั้มและปั้มน้ำจุ่มเอนกประสงค์ (ไดร์โว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 65
จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง จำนวน ๑ โครงการ บ้านโพนวิลัย หมู่ที่ ๙ ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด (ช่วงนานายอนุชา ดุจนาคี) ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐x๗.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มี.ค. 65
จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง (กุดเต่า-บุ่งโง้ง) บ้านกุดเต่า หมู่ที่ ๓ ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมผนังฝาย มข.ห้วยนาบ้านกุดทรายดี (จุดนานายทองอยู่ โคตรจันทร์) บ้านกุดทรายดี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 65