E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 6

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้ออาหารเสริมนม (ชนิดถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 64
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนนสาย รอ ๔๐๔๐ ถึงสายสามแยกถนนสายหนองหว้าโคกนาคำ บ้านบุ่งโง้ง หมู่ที่ ๕ 29 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 บ้านคำโพนสูง (สายทางถนนสายช่วงบ้านนางสอน เนินภู-บ้านนายสอน เนิน-นายบุญร่วม รัตนวงค์) โดยวิธีคัดเลือก 28 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 บ้านโชดอำนวย (ช่วงบ้านนางเพียร ปัสสาจันทร์-นายบุญส่ง ไพรโสภา) โดยวิธีคัดเลือก 28 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 บ้านโชดอำนวย (ช่วงบ้านนางเพียร ปัสสาจันทร์-นายบุญส่ง ไพรโสภา) โดยวิธีคัดเลือก 28 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 บ้านคำโพนสูง (สายทางถนนสายช่วงบ้านนางสอน เนินภู-บ้านนายสอน เนิน-นายบุญร่วม รัตนวงค์) โดยวิธีคัดเลือก 28 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 บ้านคำโพนสูง (สายทางถนนสายช่วงบ้านนางสอน เนินภู-บ้านนายสอน เนิน-นายบุญร่วม รัตนวงค์) โดยวิธีคัดเลือก 28 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 บ้านโชดอำนวย (ช่วงบ้านนางเพียร ปัสสาจันทร์-นายบุญส่ง ไพรโสภา) โดยวิธีคัดเลือก 28 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 บ้านคำโพนสูง (สายทางถนนสายช่วงบ้านนางสอน เนินภู-บ้านนายสอน เนิน-นายบุญร่วม รัตนวงค์) โดยวิธีคัดเลือก 28 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 บ้านโชดอำนวย (ช่วงบ้านนางเพียร ปัสสาจันทร์-นายบุญส่ง ไพรโสภา) โดยวิธีคัดเลือก 28 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 บ้านโชดอำนวย (ช่วงบ้านนางเพียร ปัสสาจันทร์-นายบุญส่ง ไพรโสภา) โดยวิธีคัดเลือก 27 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 บ้านคำโพนสูง (สายทางถนนสายช่วงบ้านนางสอน เนินภู-บ้านนายสอน เนิน-นายบุญร่วม รัตนวงค์) โดยวิธีคัดเลือก 27 ก.ย. 64
ก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 บ้านคำโพนสูง ต.กกโพธิ์ 27 ก.ย. 64
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 บ้านโชดอำนวย (ช่วงบ้านนางเพียร ปัสสาจันทร์-นายบุญส่ง ไพรโสภา) 27 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
จ้างประกอบอาหารศูนย์พักคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
ซื้ออุปกรณ์ในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 64
ซื้ออุปกรณ์ในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 64
ซื้ออุปกรณ์ในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 64